Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023-2024 ir 2024-202 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-11 14:05:26 291.4 KB
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-11 14:04:26 667.55 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras, vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023 m. I pusmetis 2023-09-11 14:04:26 18.5 KB
2020-2021 m. m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas I pusmečiui 2023-09-11 14:04:26 116.76 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro tarybos veiklos planas 2023 m. 2023-09-11 14:04:26 37.5 KB
Kalbų, dorinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės 2023 I pusmečio darbo planas 2023-09-11 14:04:26 161.12 KB
Gamtos, visuomeninių ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės 2023 m. I pusmečio veiklos planas 2023-09-11 14:04:26 21.26 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro tarybos veiklos planas 2022 m. 2023-09-11 14:04:26 36.5 KB
2022 metų veiklos planas 2023-09-11 14:04:26 20.89 KB
2018-2022 m. m. strateginis planas 2023-09-11 14:04:26 288.61 KB
2020-2021 m. m. ugdymo planas 2023-09-11 14:04:26 294.58 KB
2020-2021 m. m. I pusmečio veiklos planas 2023-09-11 14:04:26 148.83 KB
2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-09-11 14:04:26 298.13 KB
2019-2020 m. m. veiklos planas 2023-09-11 14:04:26 113.5 KB
2019-2020 m. m. metodinės tarybos veiklos programa 2023-09-11 14:04:26 70.5 KB
2019-2020 m. m. kalbų, dorinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės darbo planas 2023-09-11 14:04:26 92 KB
2019-2020 m. m. gamtos, socialinių ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės darbo planas 2023-09-11 14:04:26 24.53 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras metodinės tarybos veiklos planas 2023 m. I pusmetis 2023-09-11 14:04:26 24.55 KB
Kitos ataskaitos
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro 2021 metų veiklos ataskaita 2023-05-09 14:28:32 52.17 KB
2019-2020 m. m. bendroji centro veiklos ataskaita 2023-05-09 14:28:32 330.13 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Biudžetinės įstaigos Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro nuostatai 2020 m. 2023-05-09 14:21:29 8.9 MB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro nuostata 2015 m. 2023-05-09 14:21:29 229.32 KB
Tvarkų aprašai
Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo tvirtinimo 2020 m. 2023-05-09 14:20:57 84 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2018 m. 2023-05-09 14:29:17 26.39 KB
Biudžetinės įstaigos Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro reorganizavimo sąlygų aprašas 2020 m. 2023-05-09 14:31:25 3.64 MB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-09 14:31:18 108.53 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas 2020 m. 2023-07-14 15:16:56 144.33 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-06-19 11:39:36 204.42 KB
LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 24d įsakymas Nr.V-1405 "Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 įsakymo nr.v1405 dėl mokymo stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo" 2020 m. 2023-05-09 14:20:57 137.3 KB
Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus Jono Laužiko konsultaciniame-mokymo centre aprašas 2020 m. 2023-05-09 14:20:57 100.46 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro vidaus darbo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-05-09 14:20:57 421.17 KB
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. i-1489 35 straipsnio pakeitimo įstatymas 2016 m. 2023-05-09 14:20:57 227.63 KB
Dėl mokymo ligoninių mokyklose (Ligoninių klasėse) 2017 m. 2023-05-09 14:20:57 204.65 KB
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas 2012 m. 2023-05-09 14:20:57 119.8 KB
Taisyklės
Bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021 m. 2023-05-09 14:21:17 51 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų)asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020 m. 2023-07-14 15:16:56 200.08 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020 m. 2023-07-14 15:16:56 217.98 KB
Bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021 m. 2023-06-13 22:30:42 51 KB
Priėmimas į konsultacinį-mokymo centrą
Mokymosi sutartis 2023-06-23 11:38:02 95.64 KB
Asmenų priėmimo į Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centrą mokytis tvarka 2018 m. 2023-06-23 11:38:02 92.81 KB
Pareigybių aprašymai
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-09 14:28:42 355.2 KB
2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-09 14:28:42 354.93 KB
2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-09 14:28:42 964.14 KB
2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-09 14:28:42 389.51 KB
2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-09 14:28:42 313.73 KB
2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-09 14:28:42 370.87 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2023-08-29 15:27:07 948.88 KB
2023 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2023-09-06 17:05:13 1.07 MB
2022 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. metinės ataskaitos 2023-08-29 15:27:32 1.3 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras viešųjų pirkimų planas 2023 metams (papildymas) 2023-06-19 11:39:36 46.25 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras viešųjų pirkimų planas 2023 metams 2023-06-19 11:39:36 71.8 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-06-19 11:39:36 204.42 KB
Įsivertinimas Atnaujinta Dydis
2022 m.
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras centro veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo planas 2022 metams 2023-05-09 14:29:00 103.03 KB
2019 m.
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centro veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo planas 2019 m. 2023-05-09 14:29:07 46 KB
Problemos formulavimas 2023-05-09 14:29:07 13.46 KB
Įsivertinimo apklausos statistika 2023-05-09 14:29:07 314.94 KB
2019 m. įsivertinimo ataskaita 2023-05-09 14:29:07 15.77 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2018 m. 2023-05-09 14:29:17 26.39 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas 2021–2023 m. m. 2023-05-09 14:29:25 155.84 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras, vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023 m. I pusmetis 2023-09-11 14:04:26 18.5 KB
2020-2021 m. m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas I pusmečiui 2023-09-11 14:04:26 116.76 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų)asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020 m. 2023-07-14 15:16:56 200.08 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020 m. 2023-07-14 15:16:56 217.98 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas 2020 m. 2023-07-14 15:16:56 144.33 KB
LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 2018 m. 2023-07-14 15:16:56 332.35 KB
20 žingsnių vaikams ir paaugliams, kaip apsaugoti savo asmens duomenis internete 2023-07-14 15:16:56 187.58 KB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro priemonių planas nuotoliniam mokymui organizuoti 2020 m. 2023-05-09 14:31:18 99.76 KB
Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-09 14:31:18 108.53 KB
Reorganizavimas Atnaujinta Dydis
Biudžetinės įstaigos Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro reorganizavimo sąlygų aprašas 2020 m. 2023-05-09 14:31:25 3.64 MB
Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Vilniaus Santariškių konsultacinį-mokymo centrą 2020 m. 2023-05-09 14:31:25 280.67 KB
Sprendimas dėl biudžetinė įstaigos Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro reorganizavimo ir Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro buveines pakeitimo 2020 m. 2023-05-09 14:31:25 2.64 MB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos veiklos planas 2022 metams 2023-06-13 22:30:23 72.5 KB
Bibliotekos veiklos ataskaita už 2022 metus 2023-06-13 22:30:23 60 KB
Bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021 m. 2023-06-13 22:30:42 51 KB
2019-2020 m. m. bibliotekos veiklos planas 2023-06-13 22:30:23 151.77 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Nutarimas dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo 2020 m. 2023-06-15 10:22:03 219.71 KB
Įsakymas dėl Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro darbuotojų darbo 2020 m. kovo 13 d.-balandžio 17 d. laikotarpiu 2023-06-15 10:22:03 92.99 KB
Įsakymas dėl Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro Covid-19 situacijų valdymo grupės sudarymo ir darbo karantino sąlygomis plano patvirtinimo 2020 m. 2023-06-15 10:22:03 93 KB
Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo tvirtinimo 2020 m. 2023-06-15 10:22:03 73 KB
Dėl Covid-19 grėsmės valdymo priemonių 2020 m. 2023-06-15 10:44:30 47.07 KB
Metodinės grupės Atnaujinta Dydis
Kalbų, dorinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės 2023 I pusmečio darbo planas 2023-09-11 14:04:26 161.12 KB
Gamtos, visuomeninių ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės 2023 m. I pusmečio veiklos planas 2023-09-11 14:04:26 21.26 KB