Mokytojų taryba

Mokytojų tarybą sudaro

Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi konsultaciniame-mokymo centre pedagogai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 • Mokytojų tarybai vadovauja centro direktorius.
 • Mokytojų tarybos veiklos organizavimo forma – posėdžiai, kurie šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Centro direktorius. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai mokytojų tarybos narių.
 • Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių paprasta balsų dauguma atviru balsavimo būdu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Mokytojų tarybos pirmininko balsas. Priimami nutarimai protokoluojami.

Mokytojų tarybos kompetencija:

 • Aptaria praktinius mokinių ugdymo organizavimo klausimus.
 • Analizuoja Centro ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus.
 • Analizuoja Centro veiklos ir ugdymo programų realizavimą.
 • Teikia siūlymus dėl Centro vadovų atestacijos.
 • Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą.
 • Numato bendradarbiavimo su mokinių tėvais ir visuomene kryptis.
 • Sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir mokytojų veikla susijusius klausimus.

Mokytojų tarybos veiklą reglamentuoja

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.50 – 10.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30