Centro metodinė taryba

Centro metodinės tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.

Daiva Stasiūnienė Fizikos mokytoja

Pirmininkė

2.

Aurimas Markevičius Lietuvių kalbos mokytojas

Sekretorius

3.

Agnė Patejūnienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė

4.

Andrejus Jefanovas Kalbų, dorinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės
pirmininkas

Narys

5. Daiva Mikaliūnienė Gamtos, visuomeninių ir tiksliųjų mokslų metodinės
grupės pirmininkė
Narė

Informacija

Metodinė taryba jungia metodinių grupių pirmininkus. Ji renkama ketveriems metams. Metodinei tarybai vadovauja pirmininkas, kuris organizuoja 2-3 posėdžius mokslo metų eigoje, parengia metodinės tarybos veiklos programą mokslo metams ir atsiskaito centro
direktoriui.

Centro metodinės tarybos funkcijos

 • Dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant centro mokytojų metodinės veiklos prioritetus.
 • Koordinuoja centre veikiančių metodinių grupių veiklą, siekiant ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo.
 • Aptaria mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.
 • Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.
 • Vertina mokytojų metodinius darbus bei priemones.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.50 – 10.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30