Ugdymas

2021-2022 IR 2022-2023 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

LR ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. LIEPOS 24D ĮSAKYMAS NR.V-1405 "DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. RUGSĖJO 26 ĮSAKYMO NR.V1405 DĖL MOKYMO STACIONARINĖJE SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 35 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

MOKINIŲ MOKYMO STACIONARINĖJE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE IR NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL MOKYMO LIGONINIŲ MOKYKLOSE (LIGONINIŲ KLASĖSE)

UGDYMO PLANAS 2020-2021 M.M

UGDYMO PLANAS 2019-2020 M.M, 2020-2021 M.M

MOKINIŲ PRIĖMIMO MOKYTIS TVARKA

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO CENTRE APRAŠAS

Atnaujinta: 2022-02-24