Ugdymas

UGDYMO PLANAS 2021-2023 M.M.

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. RUGSĖJO 26 D. ĮSAKYMO NR. V1405 „DĖL MOKINIŲ MOKYMO STACIONARINĖJE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE IR NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 35 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

MOKINIŲ MOKYMO STACIONARINĖJE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE IR NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

DĖL MOKYMO LIGONINIŲ MOKYKLOSE (LIGONINIŲ KLASĖSE)

UGDYMO PLANAS 2020-2021 M.M

UGDYMO PLANAS 2019-2020 M.M, 2020-2021 M.M

MOKINIŲ PRIĖMIMO MOKYTIS TVARKA

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO CENTRE APRAŠAS

Atnaujinta: 2021-09-08