Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas
Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas|

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimas

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas "Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo" 2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-745

Švietimo ir mokslo ministerija

LR ŠMM įsakymas "Dėl geros mokyklos koncepcijos"
Geros mokyklos modelio schema

Geros mokyklos koncepcija
Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas     Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Sprendimas dėl alkoholio bei tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės

Vilniaus miesto savivaldybės įsakymas Dėl patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo

2016 m. birželio 30 d. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas

Atnaujinta: 2018-02-01