Nuotolinis ugdymas

2022-01-21

Vaikui izoliuojantis ugdymas jam turi būti organizuojamas hibridiniu ar nuotoliniu būdu

Ugdymo procesas mokiniui (-iams)negalinčiam (-iems) mokytis klasėje dėl izoliacijos, tęsiamas organizuojant jį hibridiniu, mišriu arba nuotoliniu būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma, išskyrus atvejus, kai mokinys (-iai) serga.

    Mokiniui, besimokančiam pavienio mokymosi forma, konsultacijoms, kurios gali būti individualios ir / ar grupinės, skiriama iki 15 procentų Bendrųjų ugdymo planuose nustatyto metinių arba savaitinių pamokų skaičiaus. Izoliacijoje esant keletui klasės mokinių iš paralelių ar iš gretimų (pvz., 3–4, 7–8 kl.) klasių gali būti sudaryta laikinoji grupė šių mokinių nuotoliniam mokymui ir konsultacijoms, kol jie yra izoliacijoje. Sudarius laikinąją grupę iš izoliacijoje esančių mokinių, jie priskiriami vienai iš klasių, mokiniams sudaromas laikinas pamokų ir konsultacijų tvarkaraštis.

      Hibridinis mokymo būdas yra organizuojamas tada, kai mokykla (klasė) turi tam tinkamą įrangą ir izoliacijoje yra vienas ar keletas klasės mokinių (ne visa klasė).

Esant izoliacijoje nedideliam mokinių skaičiui galima organizuoti mokymą mišriu būdu, numatant vaizdo konsultacijas mokiniams ir skiriant savarankiškas užduotis. Mokiniams sudaromas laikinas konsultacijų tvarkaraštis. Patarimus, kaip taikyti hibridinį ir mišrų ugdymo būdą, galima rasti Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo (si) vadove. 

Jei izoliacijoje yra visa mokinių klasė, mokymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Šie mokymo proceso organizavimo būdai gali būti taikomi ir mokiniams, sergantiems COVID-19 besimptomiškai, jeigu mokinio tėvai (globėjai ir rūpintojai) tam neprieštarauja.

     Izoliacijoje esantiems mokiniams organizuojant nuotolinį mokymąsi,  ne mažiau kaip 80 proc. ugdymui numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) turi būti skiriama sinchroniniam ugdymui (vaizdo pamokoms, konsultacijoms ir pan.) ir ne daugiau kaip 20 proc. – asinchroniniam ugdymui (savarankiškam mokinių mokymuisi).

Mokyklose dėvime kaukes

    Koronavirusu galime užsikrėsti bet kur. Kad būtų saugiau, uždarose erdvėse dėvime apsaugines kaukes. Užsidėkime kaukę ir mokykloje. Kaukės saugo, kai jas dėvime tinkamai: kaukę dėkime švariomis rankomis; ji turi dengti burną ir nosį, svarbu prispausti metalinę juostelę, kad kaukė nekristų, stengtis neliesti kaukės ant veido. Nusiėmę saugiai išmeskime ir nusiplaukime rankas. Kaukės gali apsaugoti ir nuo kitų virusinių ligų. Būkime saugūs. Saugokime vieni kitus. 

Skiepai nuo COVID-19 mokiniams

     Per vienerius pandemijos metus Lietuvos ligoninėse nuo koronaviruso gydėsi daugiau kaip pusė tūkstančio vaikų. Kai kurie – reanimacijoje. Skiepai padėjo išgelbėti šimtus milijonų gyvybių visame pasaulyje, kurias anksčiau nusinešdavo raupai, difterija ir kitos ligos. Kasmet šiuos skiepus gauna milijonai vaikų. Kuo daugiau žmonių pasiskiepija – tuo greičiau užkerta kelią plisti virusui. Nuo sunkių ligos formų vaikus gali apsaugoti vakcinos. Lietuvoje skiepijami vaikai nuo 5 metų. 

Testavimas nuo Covid-19 mokiniams

 Užsikrėsti COVID -19 galime įvairiose vietose: parduotuvėje, koncerte, vaikų gimtadienyje.  Ir  net patys to nežinodami, galime paskleisti virusą. Todėl rekomenduojama mokiniams  profilaktiškai testuotis. Tai leidžia nustatyti ligą, kai sergantis nejaučia jokių simptomų, bet ją platina kitiems. Mokyklos gali rinktis iš dviejų testavimo būdų: kaupiniai arba greitieji antigenų testai. Testavimas savanoriškas. 

___________________________________________________________________________

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1932 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ Pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 16 punktu dėl atostogų datų:

1-4 klasių mokiniams mokslo metų pabaigos data - 2021 m. birželio 15 d. (ugdymo proceso trukmė - 175 ugdymo dienos).

___________________________________________________________________________

Š. m. gruodžio 7 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo. Svarbiausi pakeitimai:

Pradinis ugdymas (1-4 kl.).

  • pradinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
  • mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-12 kl.).

  • ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu;
  • žiemos (Kalėdų) atostogos vyks įprastai - 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Visi planuojami pasitarimai, susirinkimai rekomenduojami organizuoti tik nuotoliniu būdu.

Saugokime save ir kitus!

 


Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, Vilniaus m. savivaldybės  pavedimu ugdymo procesas 2020 m. lapkričio 30 - gruodžio17 d. organizuojamas nuotoliniu būdu 5-12 klasių mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
 


Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną., Vilniaus m. savivaldybė priėmė sprendimą, kad  nuo 2020 m. lapkričio 7 - 29 d.vaikams pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas ugdymas vyks įprasta tvarka, o 5-12 klasių mokiniams-nuotoliniu būdu.
 
Centro priemonių planas nuotoliniam mokymui organizuoti

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašasNuotolinis mokymas Centre

            Paskelbus karantiną, J.Laužiko centre ugdymo procesas persikėlė į virtualią aplinką. Nors ligoninėse buvo sustabdytas paslaugų teikimas pacientams, tačiau reikalinga skubi pagalba buvo teikiama įprasta tvarka. Todėl besigydantiems mokiniams ir mokytojams teko mokyti(is) naujoje mokymosi aplinkoje. Centre buvo pasirinktas Google for Education nuotolinio ugdymo procesui užtikrinti reikalingų programų rinkinys. Mokytojai turėjo pasitelkti visas savo IKT srities žinias, mokytis, dalyvaujant mokymuose, konsultacijose ir vieniems iš kitų. Reikėjo sutelkti visą profesionalumą, norint tinkamai pasiruošti įgyvendinti nuotolinį mokymą. Dalyje gydymo įstaigų mokiniai naudojosi nešiojamais ir stacionariais kompiuteriais, kitose – Vilniaus miesto savivaldybės skirtais planšetiniais kompiuteriais.

            Per dešimt savaičių darbo virtualioje aplinkoje su mokiniais ne vienas mokytojas sukaupė savo asmeninius praktinių užduočių, ugdymo turinio pristatymų, priemonių vertinti ir įsivertinti, mokomųjų žaidimų ir kitų nuotoliniam ugdymui skirtų išteklių archyvą.

            Perėjimas dirbti virtualiose pamokose visiems kėlė nemažai iššūkių ir nuogastavimų, ar pavyks prisijungti į vaizdo pamokas, ar pavyks bendrauti ir mokytis su nepažįstamais vaikais. Tačiau jau po pirmųjų savaičių supratome, kad sekasi gerai, tobulėjame kiekvieną naują pamoką, mokiniai laiku sėkmingai jungiasi į pamokas, jų laukia ir aktyviai veikia. Žinoma, buvo nesklandumų, bet visų bendromis pastangomis juos taisėme, įgijome naujų patirčių, supratome ką turėtume tobulinti, kad kiekvienas besigydantis mokinys patirtų mokymosi sėkmę net ir pasikeitusiomis sąlygomis.
Rekomendacijos pedagogams, mokiniams ir jų tėvams


Ugdymas nuotoliniu būdu


 

Atnaujinta: 2022-01-27