Tėveliams

GERB. TĖVELIAI,

Jūsų vaiką šioje gydymo įstaigoje mokys Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro mokytojai.
Jeigu norėsite sužinoti, kaip sekasi Jūsų vaikui, ar pasiteirauti kitais rūpimais mokymo(si) klausimais, galite rašyti mums el. laišką adresu
lauzikocentras@gmail.com

Tikimės, kad grįžęs į savo mokyklą Jūsų vaikas sėkmingai tęs mokymąsi.

Vaikui, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčiam mokytis bendrojo ugdymo mokykloje, sudaromos sąlygos mokytis namuose, savarankiškai mokytis ir laikyti egzaminus, gydytojui leidus – mokytis stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje nuo antros patekimo į šią įstaigą dienos. Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarką nustato švietimo ir mokslo ministras, suderinęs su sveikatos apsaugos ministru.“ (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 35 straipsnio pakeitimo įstatymas 2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2537 Vilnius, 1 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas).

 

Mokymo paslaugas teikiame visose Vilniaus miesto gydymo įstaigose. Jose vienu metu gydoma ir mokoma iki 150 visos Lietuvos mokyklų mokinių.
Mokytojai, dirbdami su gydomais 1-10 ir I ir IV gimnazijos klasių mokiniais pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, taiko grupinę ir pavienę mokymosi formą.
Centre dirba 20 pradinio ugdymo ir dalyko mokytojų. Iš jų 1 mokytojas turintis eksperto, 6 mokytojai, turintys metodininko, 12 – vyr. mokytojo ir 1 – mokytojo kvalifikaciją.
Mokymas organizuojamas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą „Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą“ Parsisiųsti »

TĖVŲ PAREIGOS

1. Tėvai (globėjai) turi teisę:
1.1. Nemokamai gauti informaciją apie Centre vykdomas švietimo programas, taikomas ugdymo formas, teikiamas papildomo ugdymo paslaugas;
1.2. Reikalauti, kad jų vaikui būtų teikiamos valstybinius standartus atitinkančios bendrojo ugdymo konsultacijos;
1.3. Teikti siūlymus dėl vaikų ugdymo organizavimo, laiku gauti informaciją apie vaiko ugdymo(si) sąlygas ir pasiekimus;

2. Tėvai (globėjai) privalo:
2.1. Rūpintis vaiko priežiūra, ugdymu, atstovauti jo teisėmis ir teisėtiems interesams;
2.2. Sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas šeimoje, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą ir nuolatos lankytų pamokas Centre;
2.3. Bendradarbiauti su Centro vadovu, mokytojais ir kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, pedagoginę, psichologinę pagalbą, sveikatos priežiūros specialistais, sprendžiant vaiko ugdymo, sveikatos bei priežiūros klausimus;
2.4. Savo vaikams iki 14 metų parinkti dorinio ugdymo (tikybos ar etikos) programą;
2.5. Laikytis Centro vidaus darbo tvarkos;
2.6. Mokyti vaiką doros, mandagumo, atjautos, visuomenėje priimtų bendravimo normų, sveiko gyvenimo būdo, skatinti vaiko darbštumą, pasitikėjimą savimi, atvirumą, savarankiškumą, iniciatyvumą ir atsakomybę;
2.7. 6-7 metų sulaukusį vaiką, jei jis yra pakankamai subrendęs, leisti mokytis;
2.8. Tėvai už vaiko sveikatą, saugumą ir ugdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka;
2.9. Užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo mokymąsi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas;
2.10. Atlyginti centrui už vaiko tyčinį Centro inventoriaus ar priemonių sugadinimą;
2.11. Atvykti į Centro ir mokytojų kuratorių kviečiamus tėvų susirinkimus.

Atnaujinta: 2020-12-18