Tėveliams

GERB. TĖVELIAI,

Jūsų vaiką šioje gydymo įstaigoje mokys Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro mokytojai.
Jeigu norėsite sužinoti, kaip sekasi Jūsų vaikui, ar pasiteirauti kitais rūpimais mokymo(si) klausimais, galite rašyti mums el. laišką adresu
lauzikocentras@gmail.com

Tikimės, kad grįžęs į savo mokyklą Jūsų vaikas sėkmingai tęs mokymąsi.

Vaikui, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčiam mokytis bendrojo ugdymo mokykloje, sudaromos sąlygos mokytis namuose, savarankiškai mokytis ir laikyti egzaminus, gydytojui leidus – mokytis stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje nuo antros patekimo į šią įstaigą dienos. Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarką nustato švietimo ir mokslo ministras, suderinęs su sveikatos apsaugos ministru.“ (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 35 straipsnio pakeitimo įstatymas 2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2537 Vilnius, 1 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas).

GYDYMO ĮSTAIGOS KURIOSE TEIKIAME MOKYMO PASLAUGAS:


1. Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės  Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centras;
2. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos;
3. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės;
4. VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Vaikų ligų klinika.
5. Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės universitetinio Vaikų ir paauglių skyrius.
6. Vilniaus priklausomybės ligų centro Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyrius.
7. VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras;
8. VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo Vaikų alergologijos skyrius;
9. Viešoji įstaiga „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ Intensyviosios terapijos elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams centras „Avilys“.

Šiose gydymo įstaigose vienu metu gydoma ir mokoma iki 150 visos Lietuvos mokyklų mokinių.
Mokytojai, dirbdami su gydomais 1-10 ir I ir IV gimnazijos klasių mokiniais pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, taiko grupinę ir pavienę mokymosi formą.
Centre dirba 18 pradinio ugdymo ir dalyko mokytojų. Iš jų 3 mokytojai, turintys metodininko, 14 – vyr. mokytojo ir 1 – mokytojo kvalifikaciją.
Mokymas organizuojamas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą „Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą“ Parsisiųsti »

TĖVŲ PAREIGOS

1. Tėvai (globėjai) turi teisę:
1.1. Nemokamai gauti informaciją apie Centre vykdomas švietimo programas, taikomas ugdymo formas, teikiamas papildomo ugdymo paslaugas;
1.2. Reikalauti, kad jų vaikui būtų teikiamos valstybinius standartus atitinkančios bendrojo lugdymo konsultacijos;
1.3. Teikti siūlymus dėl vaikų ugdymo organizavimo, laiku gauti informaciją apie vaiko ugdymo(si) sąlygas ir pasiekimus;

2. Tėvai (globėjai) privalo:
2.1. Rūpintis vaiko priežiūra, ugdymu, atstovauti jo teisėmis ir teisėtiems interesams;
2.2. Sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas šeimoje, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą ir nuolatos lankytų pamokas Centre;
2.3. Bendradarbiauti su Centro vadovu, mokytojais ir kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, pedagoginę, psichologinę pagalbą, sveikatos priežiūros specialistais, sprendžiant vaiko ugdymo, sveikatos bei priežiūros klausimus;
2.4. Savo vaikams iki 14 metų parinkti dorinio ugdymo (tikybos ar etikos) programą;
2.5. Laikytis Centro vidaus darbo tvarkos;
2.6. Mokyti vaiką doros, mandagumo, atjautos, visuomenėje priimtų bendravimo normų, sveiko gyvenimo būdo, skatinti vaiko darbštumą, pasitikėjimą savimi, atvirumą, savarankiškumą, iniciatyvumą ir atsakomybę;
2.7. 6-7 metų sulaukusį vaiką, jei jis yra pakankamai subrendęs, leisti mokytis;
2.8. Tėvai už vaiko sveikatą, saugumą ir ugdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka;
2.9. Užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo mokymąsi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas;
2.10. Atlyginti centrui už vaiko tyčinį Centro inventoriaus ar priemonių sugadinimą;
2.11. Atvykti į Centro ir mokytojų kuratorių kviečiamus tėvų susirinkimus.

Ugdymo organizavimas 2020-2021 mokslo metais:

1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d. ir baigiamas atitinkamai:

2. Mokinių atostogos numatomos:

 

Klasė

 

Ugdymo proceso

pradžia

pabaiga

1-4

09-01

06-08

5-10 ir I-III

09-01

06-22

IV

09-01

05-21

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

Atnaujinta: 2020-09-10